CASPER

-37%
Máy Lạnh Casper Inverter 1 HP HC-09IA32
-27%
LC-09FS32 - Máy Lạnh Casper 1 HP
LC-09FS32 - Máy Lạnh Casper 1 HP
đ4,640,000
đ6,390,000
Máy Lạnh Casper 1.0 HP SC09TL32
đ4,500,000
đ6,860,000
-30%
-11%
Máy Lạnh Casper 2.5 HP IC - 24TL22
đ15,400,000
đ17,250,000
Máy Lạnh Casper 2.5 HP SC-24TL
đ13,700,000
đ19,570,000
-14%
-25%
-29%
-20%
Máy Lạnh Casper Inverter GC-18TL32 2 HP
đ12,600,000
đ15,845,000
-15%
-26%
-17%
Máy Lạnh Casper Inverter IC-18TL32 2 HP
đ12,500,000
đ14,990,000
-28%
Máy Lạnh Casper LC-09TL32 1 HP
đ4,500,000
đ6,290,000
-32%
Máy Lạnh Casper LC-12TL32 1.5 HP
đ5,400,000
đ7,990,000
-35%
Máy Lạnh Casper LC-18TL32 2HP
đ8,700,000
đ13,290,000
-27%
Máy Lạnh Casper SC-12TL32 1.5 HP
đ5,500,000
đ7,490,000
-25%
Máy Lạnh Casper SC-18TL32 2 HP
đ8,750,000
đ11,690,000
-21%
Máy Lạnh Casper SC-24TL32 2.5 HP
đ12,600,000
đ15,890,000